Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor trainingen, lezingen, workshops en coaching door Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid
KvK 24434670, gevestigd te Heenvliet, versie 11 april 2019.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens verzorgde Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid trainingen, lezingen, workshops en coaching.
 2. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder een training wordt verstaan een programma van 1 of meer dagdelen.
 5. Onder een lezing en een workshop wordt verstaan een programma van 1 tot 3 uren, één of meerdere keren uitgevoerd op een dag.

 Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijven voor een cursus of coaching gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in

behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidbevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de cursus, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7.
 2. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4:  Opleiding en training.

 1. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid] spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus en coaching.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nimmer een resultaatverplichting.
 3. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid] behoudt zich het recht voor de locatie voor de cursus te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus geen doorgang te laten vinden. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidzal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidverzendt daartoe (uitsluitend per email) een factuur (als pdf-bestand).
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidzich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 3. Opdrachtgever ontvangtvan opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursusdata, –tijden en -locatie.

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 4. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging

 1. Indien door omstandigheden een cursus of coaching-sessie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidtrachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus of coaching-sessie. Indien een vervanging niet mogelijk is en Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidde cursus of coaching-sessie annuleert zal Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid het reeds voldane bedrag restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidis uitgesloten.
 2. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd. Indien een cursus of opleiding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd.
 3. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus of coaching-sessie geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
 4. Bij afzeggingen van individuele coachingsessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van de cursus of coaching aanvaardt Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid een inspanningsverplichting.

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid geleverde cursus en coaching de uiterste zorg wordt betracht, kan Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidis op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

 1. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Aan informatie op mindfulopvoedenvoorneputten.nlen andere online platforms of websites waarop uitingen van Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidzijn vermeld aangaande cursus en coaching kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht

 1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid.

Artikel 10: Toepasselijkheid en geschillen

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidgeleverde cursus, of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheidkenbaar worden gemaakt per mail aan Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 2. De klacht zal alleen dan in behandeling worden genomen als:
 • de klacht is ingediend binnen 8 dagen na uitvoering van de cursus of coaching.
 • de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid.
 • de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak.
 1. Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid streeft er naar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht de afhandeling langer in beslag nemen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Mocht het niet lukken om het probleem gezamenlijk op te lossen, dan kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een gezamenlijk te kiezen mediator. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en gedurende 3 jaar bewaard.
 2. Van toepassing is steeds de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 3. Op geschillen tussen Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheiden opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.